LeefstijlMedemblik

 

Algemene voorwaarden 

 

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- Gewichtsconsulent/ voedings- en leefstijladviseur :
  Ida Wenker- van der Werf, lid van de beroepsvereniging gewichtsconsulenten Nederland, in het bezit van een Nederlands diploma      gewichtsconsulent en het diploma Medische Basiskennis van de Stichting Hoger Onderwijs Nederland, handelende als zelfstandig    gevestigd gewichtsconsulent en  voedings- en leefstijladviseur,  hierna te noemen “consulent”:
- Cliënt: de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
- Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de consulent wordt uitgeoefend;
- Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de consulent (eventueel) is verwezen.

Artikel 2: Algemeen
De consulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis
De consulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de consulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding.  Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de consulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. 
Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de consulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de consulent gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5: Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt de consulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief  btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. 
De  consulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De consulent beroept zich op het feit dat minimaal op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6: Intellectueel eigendom
De consulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. 
De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de consulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de consulent verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling
Betaling aan de  consulent dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de consulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.
Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de consulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
De consulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de consulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De consulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de consulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de consulent. 
Bovenstaande  met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de consulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:  

  • niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan
  • voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de consulent nimmer aansprakelijk
  • indien de assuradeur van de consulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de          consulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult
  • de consulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de consulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.